گیلان،رشت،دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه کامپیوتر
UNKnown soea@guilan.ac.ir
سلام، به تارنمای آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا دانشگاه گیلان خوش آمدید.

خدمات طراحی چهارچوب و مدل های مرجع معماری

آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس گرا به واسطه تجارب ارزشمند و اساتید متخصص خود اقدام به طراحی و سفارشی سازی چارچوب ها و مدل های مرجع معماری سازمانی برای صنایع، دستگاه ها و دولت مینماید. با توجه به وجود چارچوب ها و استانداردهای متنوع بین المللی در صنایع مختلف درصورتیکه این مراجع به صورت مناسب سفارشی سازی و با نیاز کارفرما تکمیل/طراحی شوند، تاثیر به سزایی در استانداردسازی و تسریع طراحی و پیاده سازی طرح های معماری خواهد داشت. از جمله چارچوب ها و مدلهای مرجعی که توسط آزمایشگاه طراحی و سفارشی شده میتوان به "چارچوب ملی معماری سازمانی ایران ، "مدل مرجع عملکرد دولت" ، "مدل مرجع خدمات کسب و کار دولت" و "مدل مرجع فناوری دولت" اشاره نمود. شرایط و مراحل ارایه خدمات طول مدت ارائه خدمات طراحی چارچوب و مدل های مرجع معماری از چندماه تا یکسال خواهد بود. چارچوب ملی معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن در شکل زیر نشان داده شده است.