گیلان،رشت،دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه کامپیوتر
UNKnown soea@guilan.ac.ir
سلام، به تارنمای آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا دانشگاه گیلان خوش آمدید.

خدمات انتقال دانش و فناوری به سازمان ها

شرح خدمات دوره های بلندمدت انتقال دانش و فناوری برگزاری 300 ساعت آموزش علمی-کاربردی-عملی معماری سازمانی برای تیم سازمان انتقال اسناد فنی، متدولوژی، قالب‌ها، دستورالعمل و بانک دانش معماری سازمانی اجرای 500 ساعت فعالیت عملی در قالب انجام یک پروژه پایلوت معماری سازمانی مشاوره و راهنمایی به تیم سازمان در اجرای پروژه‌های داخلی سازمان شرایط و مراحل ارایه خدمات خدمات انتقال دانش و فناوری صرفا به صورت سازمانی ارایه می شود و فعلا امکان برگزاری دوره های آزاد وجود ندارد.